Wie zijn we?

Het Afstammingscentrum hoort juridisch bij het Kenniscentrum Pleegzorg maar is onafhankelijk in de werking. Het team krijgt inhoudelijk de nodige inspiratie van de stuurgroep, waarin leden uit de doelgroepen de grote lijnen uittekenen. Daarnaast kunnen we ook beroep doen op een groep van externe adviseurs, professionals uit diverse disciplines met kennis over de thema’s van het Afstammingscentrum. 

Ankie Vandekerckhove

Coördinator

Geboren in België op 18 november 1963
Moeder van 2 volwassen dochters
Subjectief zot van Gent.

Na mijn studies rechten en criminologie ben ik het kinderrechtenveld ingedoken en daar eigenlijk nooit meer weg geraakt. Vooral tijdens mijn jaren als Kinderrechtencommissaris en een korte passage bij VCA stonden de thema’s van het Afstammingscentrum regelmatig op mijn agenda. Het recht op toegang tot afstammingsinfo staat nadrukkelijk vermeld in het Kinderrechtenverdrag, maar ook voor volwassenen wordt dit recht in toenemende mate zichtbaar in het mensenrechtenverhaal. Het is dan ook vanuit dit perspectief van fundamentele rechten dat ik bijzonder blij ben dit Afstammingscentrum mee te mogen uitbouwen.

Joyce Bex

Trajectbegeleider

Als gezinswetenschapper, of sociaal-agogisch werker in het algemeen, ben ik geïnteresseerd in de relaties tussen mensen, namelijk wat ons tot elkaar verbindt en hoe we met deze verbindingen omgaan. Dit op micro-, meso- en macroniveau, bijvoorbeeld hoe individuen zich positioneren tegenover zichzelf, elkaar en binnen de samenleving en de maatschappij. Mijn functie bestaat erin om te focussen op het individu in relatie tot zichzelf en anderen, hetzij empowerend, bevrijdend of oplossingsgericht. Dit met als doel het weldoen, weldenken en het welzijn van de persoon in kwestie te optimaliseren. 

Omwille van mijn interesse in maatschappelijke thema’s zoals gender, antiracisme, migratie, identiteit en heling besloot ik de masteropleiding Gender en Diversiteit te volgen. Binnen deze opleiding heb ik mij in de discoursen van intersectionaliteit, dekolonialiteit, en de kritische adoptiestudies kunnen verdiepen. Door mijn opgebouwde kennis over o.a. transnationale adoptie en mijn ervaringsdeskundigheid als transnationaal geadopteerde van kleur maakte ik sinds oktober 2020 deel uit van de stuurgroep van het Afstammingscentrum. 

Vanuit mijn persoonlijk ervaring klinken afstammings- en zoekvragen bekend in de oren. Natuurlijk is elk verhaal uniek, wat maakt dat ook elk traject een unieke ervaring zal zijn. Ondanks al onze verschillende ervaringen, streven we wel allen voor een gemeenschappelijk doel, namelijk ons recht op de kennis van onze afstamming. Zowel als expert als ervaringsdeskundige probeer ik de belangen en de noden van de doelgroepen binnen onze werking van het Afstammingscentrum te laten primeren.

Katrien Govaert

Trajectbegeleider​

Geboren in België op 21 december 1976.
Gehuwd en moeder van twee tieners. Eeuwig twijfelend tussen het leven op den buiten of in de stad. 

Geboeid door en nieuwsgierig naar relaties allerhande tussen mensen. In het bijzonder gefascineerd door de ouder-kindrelatie en hechting, loyauteit en identiteit in die context.
Als (ortho)pedagoog met een therapieopleiding heb ik stevige  ervaring uitgebouwd rond het behouden, herstellen en versterken van familiale structuren in alle soorten en gewichten, de verhoudingen tussen verwanten, biologische en andere. Dat kwam zowel op mijn pad in de context van begeleiding in een bezoekruimte binnen het herstel van de ouder-kind band, als in de voorbereiding van nieuwe gezinsverbanden bij de screening van kandidaat adoptieouders. Vanaf april 2021 ben ik vol overtuiging gestart als trajectbegeleider bij het Afstammingscentrum waar ik nu nadrukkelijker het perspectief van ‘afstammelingen’ wil innemen.

Benoît Vermeerbergen

Trajectbegeleider​

Benoït Vermeerbergen, geboren In Frankrijk, Villers-Semeuse, op 1 april 1962.
Mijn moeder ‘koos’ ervoor om anoniem te bevallen wat van mij een ‘sous X’ maakt. 

Als geadopteerde heeft een groot deel van mijn leven in het teken van zoeken gestaan. Niet enkel voor mezelf – ik vond uiteindelijk mijn eerste moeder na 47 jaar terug – maar ook voor vele andere geadopteerden en donorkinderen. Van kleins af aan heb ik ervaren wat het effect kan zijn van al die ontbrekende stukken, die fundamenteel zijn voor je eigen levensverhaal, ook al groei je in een warm nest op. Doorheen mijn professioneel leven is het zoeken naar afstammingsinfo dan ook dé rode draad geweest en ben ik ook professioneel genealoog. Na jaren pleiten voor een onafhankelijk centrum voor zoekvragen, samen met vele anderen uit de doelgroepen, kon ik het nieuwe Afstammingscentrum mee vorm geven in de oorspronkelijke stuurgroep. Ik ben nu bijzonder blij om hier een beetje thuis te komen en te kunnen meewerken als trajectbegeleider aan de zijde van onze cliënten.